Bezoek met school / Onderwijs

Museum Kasteel Wijchen biedt een gevarieerd educatief programma aan. Het bestaande aanbod wordt regelmatig herzien en/of geactualiseerd om aansluiting met de basisschoolgroepen te optimaliseren.

Voor de meeste workshops geldt een soortgelijke formule. Het museum biedt de scholen kant-en-klare informatiepakketten aan die materiaal bevatten voor gebruik voorafgaand aan het museumbezoek. Het museumbezoek bestaat uit een workshop met diverse activiteiten c.q. opdrachten die door de leerlingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van twee leden van de Werkgroep Educatie.

Het lesmateriaal dat gebruikt wordt, is geschreven voor een bepaalde leeftijdsgroep, vandaar dat sommige projecten voor groepen 5 en 6 worden aangeboden en sommige voor groepen 6, 7 en 8 maar in overleg zijn aanpassingen mogelijk. Het aanbod aan lesbrieven kunt u vinden onder Lesbrieven.

Na de inschrijving wordt door Museum Kasteel Wijchen contact opgenomen met de betreffende leerkrachten om nadere afspraken te maken. De aanwezigheid van de leerkracht plus ongeveer één volwassenen per zes leerlingen is uiteraard ook van belang voor een geslaagd bezoek.

In principe worden de workshops in het museum op werkdagen in de ochtend gegeven, maar in overleg is het ook mogelijk om op maandag- of dinsdagmiddag een workshop te volgen.

Algemeen doel
De leerlingen maken kennis met het cultureel erfgoed in het algemeen, maar er wordt expliciet aandacht gezonken aan het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving.

Aansluiting bij de kerndoelen
Voor alle lesbrieven geldt dat er wordt aangesloten bij de canon Geschiedenis. Gestreefd wordt om aan te sluiten bij de kerndoelen zoals die staan beschreven. De lesbrieven sluiten in grote lijnen aan bij de volgende kerndoelen:

51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor de aspecten van cultureel erfgoed.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:

  • Nomadische samenlevingen in de prehistorie.
  • Agrarische samenlevingen in de prehistorie
  • De Romeinse invloed in Nederland en met name in Wijchen en omgeving.
  • De Middeleeuwse samenleving, de ontwikkeling van steden en handel. Het leven in de Middeleeuwen.

 

tijd van jagers en boeren museum kasteel wijchen                                             tijd van monikken en ridders museum kasteel wijchen

De tijdvakken die behandeld worden zijn in te delen in de volgende perioden:

Prehistorie: De tijd van jagers en boeren. Dit betreft de Bronstijd en de IJzertijd
Oudheid: De tijd van de Romeinen
Middeleeuwen: De tijd van monniken en ridders. De tijd van steden en staten.

Los van de kerndoelen zijn er lesbriefven voor groepen 1,2 en 3.

 

Deel dit bericht