ANBI Informatie

De Stichting Museum Kasteel Wijchen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam

Stichting Museum Kasteel Wijchen

RSIN

8133.44.864

Contactgegevens

Bezoekadres: Kasteellaan 9, 6602 DA Wijchen
Postadres: Kasteellaan 13, 6602 DA Wijchen
T. 088-432 7200
E. contact@museumwijchen.nl
KvK 09141283
btw nummer NL813344864B01

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het in stand houden (bewaren) en toegankelijk maken van het culturele erfgoed van Wijchen en omgeving;
  2. Het toegankelijk maken van de museale collectie voor publiek en het volledig exploiteren van Museum Kasteel Wijchen (MKW) in de ruimste zin van het woord;
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het in eigendom, bruikleen of anderszins verwerven, beheren, bewaren en/of conserveren van verzamelobjecten, het tentoonstellen van de verzameling of gedeelten daarvan;
  2. De presentatie van objecten van archeologie, geschiedenis, museumtuin (“de Tuun”) en beeldende kunst;
  3. Voorlichting en educatie over de (archeologische) geschiedenis van de regio Wijchen, de vaste collectie en het Kasteel Wijchen;
  4. Het aangaan, uitbreiden en intensiveren van samenwerkingsverbanden met diverse lokale en regionale partijen;
  5. De collectie digitaal vastleggen en toegankelijk maken;
  6. Het organiseren van activiteiten en educatieve projecten voor het primair en voortgezet onderwijs.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuursleden van ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders. De samenstelling van het bestuur per januari 2024:

Walther Verhoeven, voorzitter
Alex Elemans, secretaris
Ruud Weijling, penningmeester
Liesbeth Hemrica, bestuurslid
Lieke Kamphuis, bestuurslid
Robert-Jan Lambrichs, bestuurslid

Beloningsbeleid

Stichting Museum Kasteel Wijchen volgt de Museum cao voor alle medewerkers, inclusief de directeur.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Museum Kasteel Wijchen heeft de ambitie om het inspirerende cultuurhistorische centrum van Wijchen en omgeving te zijn. Dit heeft geleid tot onderstaande keuzes voor de toekomst van het museum. Op hoofdlijnen kiest Museum Kasteel Wijchen ervoor om zich verder te ontwikkelen op vier terreinen:

Duidelijke positionering museum
Het museum heeft in 2012 voor een duidelijk historisch profiel gekozen en blijft dit in de toekomst doen. Archeologie, regionale geschiedenis en het bewoningsverhaal van het kasteel vormen de basis van het te vertellen verhaal.

Museumpresentatie & activiteiten
Belangrijke facetten hierin zijn het doelgroepgericht werken, de collectie centraal te laten staan en het inbrengen van persoonlijke elementen in de overdracht zodat de bezoeker zich kan identificeren met de regio.

Communicatie & marketing
Middels communicatie en marketing wil Museum Kasteel Wijchen zich toeleggen op doelgroepen, een onderscheid maken in corporate en programmacommunicatie en zich (digitaal) blijven profileren, via bijvoorbeeld de website, social media en een digitale nieuwsbrief. Tevens willen we door middel van advertenties en persberichten in de gedrukte media onze doelgroepen blijven aanspreken en bereiken.

Interne organisatie
Het uitbouwen van kennis en expertise bij medewerkers en vrijwilligers en de wens het huidige aantal fte uit te breiden. Het beleidsplan kun je hier bekijken.

Lees hier het volledige meerjarenbeleidsplan 2022-2025

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Bekijk hier de jaarverslagen.

Deel dit bericht