Governance Code Cultuur

Governance is de manier waarop een organisatie bestuur en toezicht inricht. De Governance Code Cultuur (GCC) helpt culturele organisaties om de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht te volgen. Het bestuur van Museum Kasteel Wijchen onderschrijft de GCC en licht hierna toe hoe deze wordt toegepast.

Principe 1

De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

De stichting heeft ten doel:

  • Het instandhouden (bewaren) en toegankelijk maken van het culturele erfgoed van Wijchen en omgeving;
  • Het toegankelijk maken van de museale collectie voor publiek en het volledig exploiteren van Museum Kasteel Wijchen (Museum Kasteel Wijchen) in de ruimste zin van het woord;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd om de collectie toegankelijk te maken en aan te laten sluiten bij de actualiteit. Hierbij streven wij naar duurzaamheid, presenteren wij met respect voor mensen en binnen museale randvoorwaarden.
Onderwijsprogramma’s aangeboden.

Museum Kasteel Wijchen is open en gericht op samenwerking. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders over samenwerking en het belang van het museum in de Wijchense culturele sector en daarbuiten. Tevens delen wij onze kennis met collegae in de regio. Wij werken samen met ondernemers en opleidingen om tevens een plaats te zijn voor vernieuwing en ontwikkeling. Wij ontplooien activiteiten verschillende doelgroepen (en bewaken daarbij de inclusiviteit).

Museum Kasteel Wijchen zorgt goed voor zijn collecties. De kerncollectie is bijna geheel gedigitaliseerd.
Verantwoord tentoonstellen en opslaan, maar ook deugdelijk ontsluiten en door acquisities uitbreiden, restaureren en verbeteren hebben voortdurende aandacht. De archeologische collectie is de basis van het museum. Museum Kasteel Wijchen zal dan ook met grote inzet de kwaliteit van zijn collectie met nieuwe verwervingen blijven vergroten.

Principe 2

De organisatie past de principes van de GCC toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen is verantwoordelijk voor het naleven van de GCC en de verankering in de organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van de Governance Code cultuur en evalueert dit één keer per jaar. Museum Kasteel Wijchen past de principes en aanbevelingen van de GCC 2019 toe.

Principe 3

Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Leden van het bestuur en directie van Museum Kasteel Wijchen vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Het bestuur maakt mogelijke vormen van belangenverstrengeling bespreekbaar binnen de bestuursvergaderingen en handelt op de juiste wijze indien aan de orde. Mogelijke belangenverstrengelingen van bestuurders en directeur worden gemeld aan de voorzitter van het bestuur. De voorzitter besluit of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. Het bestuur en de directeur zorgen dat de ongewenste belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Mocht er sprake zijn van tegenstrijdige belangen, dan onthoud de betrokkene zich van besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

Principe 4

Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Museum Kasteel Wijchen volgt het Bestuurmodel. In het bestuurmodel is het bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van het beleid. Het bestuur delegeert taken aan een directie (bestaande uit één directeur). In dit geval kan er gesproken worden over het bestuur-directie-model. De directeur wordt benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. De directie maakt dus geen deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de directie liggen vast in statuten en/of een directiereglement. Ook als er bestuurstaken gedelegeerd zijn aan een directeur blijft het bestuur in alle opzichten eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. De directeur verschaft het bestuur tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van zijn functie.

Principe 5

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De directeur van Museum Kasteel Wijchen draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn taak op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende Governance Code.

Principe 6

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Museum Kasteel Wijchen heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, waarbij het salaris is gebaseerd op de salarisschalen uit de Museum cao. Medewerkers van Museum Kasteel Wijchen kunnen zonder risico terecht bij een vertrouwenspersoon of de directeur die contact kan leggen met de bestuursvoorzitter voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.

De organisatie van Museum Kasteel Wijchen hanteert een interne gedragscode die de principes van de Fair Practice Code omarmt; solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen en past deze optimaal toe in de praktijk.

Principe 7

De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende Governance Code. Het bestuur Museum Kasteel Wijchen heeft de verantwoording over het beleid en op de algemene gang van zaken zowel in de stichting als in de met haar verbonden rechtspersonen. Hij staat de directeur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taken richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Ook is het bestuur Museum Kasteel Wijchen verantwoordelijk voor de profielschets, benoeming, beoordeling, schorsing, ontslag en vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur.

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. Eenmaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden, waarin de directeur niet aanwezig is en in welke vergadering het functioneren van het bestuur en de directeur wordt geëvalueerd. Het bestuur Museum Kasteel Wijchen stelt de directeur op de hoogte van de bevindingen uit de evaluatie en rapporteert hierover in het jaarverslag.

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen benoemt op advies van de directeur een externe accountant, die onder andere verantwoordelijk is voor de controle van de jaarrekening en middels persoonlijk overleg verslag uitbrengt aan de penningmeester van het bestuur Museum Kasteel Wijchen. Er volgt een managementletter van zijn bevindingen, gericht aan het bestuur Museum Kasteel Wijchen.

Principe 8

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Museum Kasteel Wijchen kent een bestuur bestaande uit een door hem te bepalen aantal van ten minste drie – en ten hoogste zeven leden. Bestuur en directie maken vacatures in het bestuur Museum Kasteel Wijchen openbaar en werft nieuwe leden op basis van een profielschets en via een transparante procedure. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door unaniem besluit van de overige bestuursleden. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, gelet op de diverse facetten die de aandacht vragen, naast algemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van de stichting en de door haar bestuurde respectievelijk verbonden rechtspersonen, een spreiding van deskundigheden, achtergronden en disciplines nagestreefd. Het bestuur Museum Kasteel Wijchen is onbezoldigd. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten worden aan de leden van het bestuur vergoed.

Deel dit bericht